ID = 42 
Title = Indeklimamærkning af byggevarer 

Del 1: Beskrivelse af en prototypeordning 

Abstract = På Boligministeriets foranledning blev der i efteråret 1992 igangsat et arbejde med at udforme grundlaget for en indeklimamærkningsordning for byggevarer. Det er hensigten, at ordningen skal give de projekterende og brugerne af byggevarer en overskuelig og let forståelig information, som grundlag for vurdering og valg af de mindst indeklimabelastende produkter i en varegruppe. Der er lagt vægt på at gøre ordningen fleksibel så den kan udbygges til at omfatte flere sundhedsmæssige forhold. Dette skal ses på baggrund af ønsket om at få ordningen igangsat hurtigt og på baggrund af den relativ begrænsede viden, der endnu er om materialernes betydning for indeklimaet. 

Arbejdet med ordningen er udført i et samarbejde mellem Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) og Dansk Teknologisk Institut (DTI), Byggeteknisk Institut. 

SBI og AMI har udarbejdet det faglige og det tekniske grundlag for ordningen og angivet, hvordan ordningen kan etableres på prototypeniveau. Arbejdet er udført af 'Forskningsgruppen for udvikling af sunde byggematerialer', der er etableret med forskere fra de to institutter som led i et projekt finansieret af Industri- og Handelsstyrelsen. Sidstnævnte projekt udgør en væsentlig del af arbejdet med grundlaget for ordningen. DTI har udarbejdet forslag til. hvordan ordningen kan organiseres og finansieres. 

Resultatet af arbejdet med det faglige og tekniske grundlag præsenteres i to del-rapporter, som kan læses uafhængigt af hinanden. Nærværende rapport, som er første del-rapport, præsenterer resultaterne på en let tilgængelig måde, så stoffet også kan forstås af personer uden forhåndskendskab til de faglige discipliner, der indgår i emnet. Den anden del-rapport: 'Indeklimamærkning af byggevarer. Del 2. Faglig og teknisk dokumentation af en prototypeordning", dokumenterer i detaljer ordningens faglige og tekniske grundlag samt gennemgår resultaterne af afprøvningerne af ni byggevarer. Endvidere undersøges og vurderes mulighederne for, ved en kemisk og sensorisk analyse af udvalgte byggematerialers afgasningsprofil af organiske gasser og dampe, kombineret med en sundhedsmæssig vurdering, at kunne karakterisere og rangfølge byggematerialers mulige indvirken på indeklimaet. Princippet skulle være en bestemmelse af tidsværdien, t(C.), tfl at nå en acceptabel indeklimarelevant værdi baseret på indeklimarelevante lugt- og slimhindeirritationstærskler, C., i et standardrum. Tidsværdierne kan anvendes til rangfølgeordning af byggevarerne. 

Ordningen er afprøvet på tre byggevaregrupper: fugemasser, indvendige vægmalinger og tekstile gulvbelægninger. 

Location = Statens Byggeforsknings Institut 1993,SBI-Report 232 
Reference type = Report 
Author = Nielsen,P.A. Wolkoff,P. 
Company or Institute = 
Return to the FLEC reference index
Last updated 1997-01-18