ID = 43 
Title = Indeklimamærkning af byggevarer 

Del 2: Faglig og teknisk dokumentation af en prototypeordning 

Abstract = På Boligministeriets foranledning blev der i efteråret 1992 igangsat et arbejde med at udforme grundlaget for en indeklimamærkningsordning for byggevarer. Det er hensigten, at ordningen skal give de projekterende og brugerne af byggevarer en overskuelig og let forståelig information, som grundlag for vurdering og valg af de mindst indeklimabelastende produkter i en varegruppe. Der er lagt vægt på at gøre ordningen fleksibel, så den kan udbygges til at omfatte flere sundhedsmæssige forhold. Dette skal ses på baggrund af ønsket om at få ordningen igangsat hurtigt og på baggrund af den relativ begrænsede viden, der endnu er om materialernes betydning for indeklimaet. 

Arbejdet med ordningen er udført i et samarbejde mellem Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), Arbejdsmiljøinstituttet (AMI) og Dansk Teknologisk Institut (DTI), Byggeteknisk Institut. 

AMI og SBI har udarbejdet det faglige og tekniske grundlag for ordningen og angivet, hvordan ordningen kan etableres på prototypeniveau. Arbejdet er udført af "Forskningsgruppen for udvikling af sunde byggematerialer", der er etableret med forskere fra de to institutter som led i et projekt finansieret af Industri- og Handelsstyrelsen. Sidstnævnte projekt udgør en væsentlig del af arbejdet med grundlaget for ordningen. DTI har udarbejdet forslag til, hvordan ordningen kan organiseres og finansieres. 

Resultatet af arbejdet med det faglige og tekniske grundlag præsenteres i to del-rapporter, som kan læses uafhængig af hinanden. Første del-rapport: "lndeklimamærkning af byggevarer. Del 1: Beskrivelse af en prototypeordning", præsenterer resultaterne på en let tilgængelig måde, så stoffet også kan tilegnes af personer uden forhåndskendskab til de faglige discipliner, der indgår i emnet. Nærværende rapport, som er den anden del-rapport, redegør i detaljer for de laboratorieforsøg, der udgør det faglige og tekniske grundlag for ordningen. Her undersøges og vurderes mulighederne for, ved en kemisk og sensorisk analyse af udvalgte byggematerialers afgasningsprofil af organiske gasser og dampe, kombineret med en sundhedsmæssig vurdering, at kunne karakterisere og rangfølge byggematerialers mulige indvirken på indeklimaet. Princippet skufle være en bestemmelse af tidsværdien, t(C.), til at nå en acceptabel indeklimarelevant værdi baseret på indeklimarelevante lugt- og slimhindeirritations-tærskler, C., i et standardrum. Tidsværdierne kan anvendes til rangfølgeordning af byggevarerne. 

Ordningen er afprøvet på tre byggevaregrupper: fugemasser, indvendige vægmalinger og tekstile gulvbelægninger. 

Location = Statens Byggeforsknings Institut 1993 : SBI-Rapport 233 
Reference type = 1 
Author = Wolkoff,P. Nielsen,P.A. 
Company or Institute = 
Return to the FLEC reference index
Last updated 1997-01-18