ID = 44 
Title = Så provar man sig fram till bra luftkvalitet 
Abstract = För att kunna projektera byggnader och installationstekniska system så att de uppfyller de krav som ställts på luftkvaliteten inomhus krävs detaljerade kunskaper om alla de faktorer som har en avgörande betydelse för rumsluftens kvalitet i verkligheten. Ett viktigt led är i detta sammanhang att bestämma föroreningsavgivningen från olika interna källor. Sådana bestämningar görs i småskaliga testkammare och i testkammare i full skala samt genom mätningar i fält. Föreliggande artikel sammanfattar några av idéerna bakom provmetoderna och ger två exempel på genomförda undersökningar. 
Location = Energi og miljö 
Reference type = Magazine Article 
Author = Afshari,A. Ekberg,L. 
Company or Institute = 
Return to the FLEC reference index
Last updated 1997-01-18